Erika Ximena Baquero Urrego, Ángela Patricia Tovar Macías, Guillermo Alejandro Quiñónez, Jennifer Vega Barbosa - 2020
Except where otherwise noted, this item's license is described as Erika Ximena Baquero Urrego, Ángela Patricia Tovar Macías, Guillermo Alejandro Quiñónez, Jennifer Vega Barbosa - 2020