Maria Cristina Otero Gómez, Wilson Giraldo Pérez, Leidy Katherine Torres Duarte - 2020
Except where otherwise noted, this item's license is described as Maria Cristina Otero Gómez, Wilson Giraldo Pérez, Leidy Katherine Torres Duarte - 2020